Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Aktarımına Dair Aydınlatma Metni

Repline Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinizi, tüm gerekli tedbirleri alarak, açık ve meşru menfaatler çerçevesinde ve bu menfaatlerle sınırlı olacak şekilde, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında korunacağını, işleneceğini ve aktaracağımızı beyan ediyoruz.

• Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sms, mms, elektronik posta, internet sitemiz, sosyal medya mecraları, elektronik bültenler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

• Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle ve Neden işliyoruz?

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 5inci ve 6ncı maddelerinde belirtilmiş olan şartlara uygun olacak şekilde tanıtım, kampanya, promosyon, indirim, mevcut ve yeni ürün ve/veya uygulamaların bilgilendirilmesinin yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, istatiksel verilerinin derlenebilmesi, veri tabanlarının oluşturulabilmesi, memnuniyet anketinin yapılabilmesi, tüketici şikayetlerine ve önerilerine ulaşım ve değerlendirme, şirketimizin ticari ve iş planlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi, şirketimizin ihtiyacı olan işçi alımlarının yapılabilmesi, hukuki ve ticari anlamda kişi güvenliğini teminen gerektiğinde alt yapı oluşturulması amaçlarıyla işlenecektir.

• Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

– Kimlik Verileriniz: Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız (TCKN) ve diğer kimlik bilgileriniz

– İletişim Verileriniz: Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ev ya da iş adresiniz gibi verileriniz

– Elektronik Verileriniz: Bilgisayar veya mobil telefonunuza ait IP adresiniz, internet sitemizi kullanmanız halinde “çerezler” vasıtasıyla edindiğimiz dijital bilgileriniz gibi verileriniz

– Sosyo-Demografik Verileriniz: Yaşınız, cinsiyetiniz, mesleğiniz, eğitim durumunuz, medeni haliniz gibi verileriniz

– Ses ve Görüntü Verileriniz: Tanıtım, reklam, yarışma, çekiliş, kampanya ve benzeri organizasyon ile Repline Dış Ticaret Ltd. Şti. işyerlerini ziyaretiniz neticesinde edindiğimiz görsel ve/veya işitsel verileriniz

– Finansal Verileriniz: Vergi numaranız, vergi levhanız, faturalar, sipariş formları, sevk irsaliyeleri, cari hesap bilgileri, banka ve hesap bilgileri gibi verileriniz

– Çalışma Bilgileriniz: Geçmiş iş ilişkileriniz, maaş bordronuz, hizmet döküm cetveliniz, Sosyal Güvenlik numaranız, imza sirküleriniz gibi verileriniz

• Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Neden Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, Repline Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin faaliyetleri çerçevesinde ürün ve hizmet kalitesini arttırmak, istatistiksel verilere ulaşabilmek, elde edilen verilerle raporlama yapabilmek, insan kaynakları politikalarını yürütebilmek ve şekillendirebilmek, ortaya çıkabilecek aksaklık ve sorunları çözebilmek amaçlarıyla Repline Dış Ticaret Ltd. Şti. çalışanları, hissedarları, iş ortakları, hukuki ve mali danışmanları, Bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nun 8inci ve 9uncu maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlarla aktarılabilecektir.

• Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Kişisel verilerinizi koruyabilmek adına Repline Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak Anayasa, Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket ediyor, bu çerçevede kişisel verilerinizi korurken veri işleme faaliyetinin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmasına özen gösteriyor; verilerinizi açık ve meşru menfaatlerle ve bu menfaatlerle sınırlı olacak şekilde işliyoruz.

• Kişisel Verilerinizi Ne Zamana Kadar Saklıyoruz?

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat hükümlerince öngörülen sürelerle sınırlı olmak üzere veya işendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin dolmasıyla birlikte kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

• Kişisel Veri Sahibi Olarak Ne Gibi Haklara Sahipsiniz?

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nun 11inci maddesi kapsamında şu haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nun 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

• Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilir ve Bu Kapsamda Nereye/Nasıl Başvurabilirsiniz?

Repline Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin veri politikasına dair ve kişisel verilerinizi nasıl koruduğu hususunda daha çok bilgi edinmek istemeniz durumunda replinedisticaret@hs01.kep.tr adresine kimliğinizi tespit edebileceğimiz bilgi ve belgelere de yer vererek e-mail gönderebilirsiniz.

Başvuru talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde Şirketimiz tarafından sonuçlandırılacaktır. Talebiniz reddedilirse ret gerekçeleri ayrıca tarafınıza bildirilerektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife hükümlerine göre bedel talep etme hakkımız saklıdır.