REPLİNE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AYDINLATMA METNİ  

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE POLİTİKA KAPSAMI

Repline Aydınlatma Metni Aydınlatma Metni, Veri sorumlusu sıfatını taşıyan Repline Dış Ticaret Ltd. Şti. (kısaca “Repline” olarak anılacaktır) tarafından https://www.repline.com.tr/ web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilmekte olan veri işleme faaliyetleri hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Repline; kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasını sağlanmayı öncelik olarak belirlemiştir.

2.TANIMLAR

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Veri Sahibi/ İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu

3. VERİ İŞLEME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

  • Sitede bulunan İnsan Kaynakları Formunu doldurup özgeçmişinizi yükledikten sonra gönder butonuna tıkladığınızda başvurunuz şirketimizin e-posta hesaplarına otomatik olarak iletilmektedir. Bu suretle iş başvurularını toplamak ve insan kaynakları süreçlerini yürütmek amacıyla KVKK ‘nın 5 ‘inci maddesinin 2 ‘nci fıkrasında yer alan “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak,
  • Sitede yer alan İletişim Formunu doldurup gönder butonuna tıkladığınızda mesajınız şirketimizin e-posta hesaplarına otomatik olarak iletilmektedir. Mesajlarınızı kabul etmek ve kurumsal iletişimi sağlamak amacıyla KVKK ‘nın 5 ‘inci maddesinin 2 ‘nci fıkrasında yer alan “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması“  hukuki sebebine dayanarak,
  • Sitemizde spamı önlemek üzere _grecaptcha adlı çerezler kullanılmaktadır. Bu süreçte site içi güvenliği sağlamak amacıyla amacıyla KVKK ‘nın 5 ‘inci maddesinin 2 ‘nci fıkrasında yer alan “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması“  hukuki sebebine dayanarak

kişisel verileri işlemekteyiz.

4. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

İlgili kişiler, KVKK ‘nın 11 ‘inci maddesinde sayılan haklarını info@repline.com.tr adresine ileti göndermek suretiyle her zaman kullanabilirler.

5.DİĞER HUSUSLAR

Aydınlatma Metni, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır ve internet sayfasında kamuya açıklanır.

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikli KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Aydınlatma Metni, REPLİNE kurumsal internet sitesinde yayınlanarak ilgili kişilere duyurulur.

Aydınlatma Metninde güncelleme yapılması durumunda, yeni Aydınlatma Metni belgesi aynı yolla ilan edilerek ve yayınlanarak yürürlüğe girer.

Repline tarafından hazırlanan bu Aydınlatma Metni, 30.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş, 15.11.2023 tarihinde güncellenmiştir.